vdofoxx

For You

Nốt ruồi trên mi mắt – LittleSweetie Tháng Bảy 2, 2019

Filed under: Uncategorized — vdofoxx @ 3:48 chiều

Cao lãnh học bá công x Biệt nữu thành tinh thụ

Lý Hoài Dục x Tần Thiệu Khanh

Trên mi mắt của Tần Thiệu Khanh có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, sáng đẹp hiếm thấy, nhìn lâu rồi thì cứ giống như là rễ cây đâm ra từ trong tim, dài mãi dài mãi đến trở thành một vết chu sa trên tim Lý Hoài Dục.

Gương vỡ lại lành/ song hướng thầm mến/  tình yêu vườn trường/ vòng giải trí nhỏ/ chân ái giả bao dưỡng

Weibo @ Tiểu Điềm Tâm không phải Tiểu Điểm Tâm